• EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Styremøte i IPA Region 7- referat

 

Trygve Møllebakken

Steinar Heimlund

Arvid Isaksen

Trond Amundsen

Gjenpart:

Arthur Nordby

 

 

Styremøte i IPA Region 7- referat

 

IPA Region 7 gjennomførte styremøte torsdag 21.3.2013 kl. 1200 i kantina på Politihuset.

 

Til stede:

Arne Holand (AH)

Steinar Heimlund (SH)

Arvid Isaksen (AI)

Trond Amundsen (TA)

T. Møllebakken (TM) ble kontaktet pr telefon.

 

Saksliste

 

  1. Landsmøte 2013 i Bergen
  2. Salg/kjøp av profileringsartikler
  3. Bistand fra politidistriktet – møte med politimesteren
  4. Vervekampanje for å øke antall medlemmer
  5. Tiltak for å bedre økonomien.
  6. Tilrettelegge for besøk av medlemmer fra andre IPA-land
  7. Eventuelt

 

Sak 1 – landsmøtet i Bergen

Steinar Heimlund ble utpekt til Region 7s representant på landsmøtet i Bergen 26.4 – 28.4.2013. Tor Inge Hansen møter som representant for æres- og hederstegnutvalget.

 

Styret har ingen forslag som ønskes behandlet på landsmøtet

 

Sak 2.- salg/kjøp av profileringsartikler

Det har vært stor interesse for kjøp av t-skjorter med logoen «IPA Arctic Region Norway». Første bestilling på nesten 100 skjorter er nærmest utsolgt.

Dersom medlemmene har interesse for kjøp av nye t-skjorter, har leder fullmakt til å gjennomføre ny bestilling fra Estland.

 

Sak 3 – bistand fra Troms politidistrikt – møte med politimesteren

Arvid Isaksen sa seg villig til å kontakte politimester Ole Bredrup Sæverud for å diskutere følgende punkter knyttet til IPA Region 7s virksomhet:

•          Bruk av kontorutstyr

•          Bruk av møtelokaler

•          Bistand til transport ved besøk

•          Politirepresentasjon

 

Tillegg

AI gjennomførte møtet 16.april 2013. Politimester Sæverud er positiv til bistand og samarbeid med IPA og muligheten for å kunne få til felles opplegg/orientering om politifaglige spørsmål og politisamarbeid på Nordkalotten. Politimesteren ber om at IPA gir innspill på konkrete tema.

(Eget referat).

 

Sak 4 -vervekampanje for å øke antall medlemmer

Presidenten i IPA gjennomførte i 2012 en kampanje for å verve nye medlemmer. Dette førte blant annet til medlemsøkning i regionen. TA mente at det fortsatt er ansatte innenfor regionens område som ønsker å bli medlem i IPA.

 

TM vil i samarbeid med leder gjennomføre en ny vervekampanje blant polititjenestemenn innenfor regionens politidistrikter.

 

Sak 5 – tiltak for å bedre økonomien

I den senere tid har Region 7 kun hatt inntekter fra medlemskontingent (en viss prosent av kontingenten) og salg av profileringsartikler. Styret er av den oppfatning at det er vanskelig å organisere nye aktiviteter som kan bedre økonomien. Forslag fra medlemmene mottas med takk.

 

Sak 6 – tilrettelegge for besøk av medlemmer fra andre IPA-land

Det er viktig å kunne presentere et tilfredsstillende opplegg/program som kan benyttes når medlemmer fra andre IPA-land besøker regionen. TA vil ta kontakt med Arthur Nordby for å komme med forslag til opplegg – herunder å opprette kontakt med IPA-medlemmer i de tre andre politidistriktene i regionen.

 

Sak 7 – eventuelt

AH henledet oppmerksomheta på deltakelse i IPA Estlands jubileumssamling i Estland 17. – 21.7.2013 (jf. tidligere kunngjøring).

 

AH ønsket at man ble enige om reisegodtgjørelse for utpekte deltakere fra regionen som deltar på aktuelle arrangementer – i første omgang Nordkalottmøtet. Styret var enige om at det var naturlig å dekke faktiske utgifter. Når det gjelder bruk av egen bil bør man ta utgangspunkt i dekning av bensinutgifter med et lite tillegg pr km.

 

 

Arne Holand

referent

 

Av: Steinar Heimlund
01.11.2013
Publisert i Region 7 nyheter

Copyright © 2012 · Utviklet av Adaptor Consulting ·